Game Lab Thailand is a business that specializes in creating educational games that may be played in class, on a board, or digitally. The game process will be the design's primary consideration as it simulates experience and conveys information to the intended audience. Play to learn style to generate excitement.
Contact Us
Our Game
Actual Life
จำลองการใช้ชีวิต

เราทุกคนย่อมมีเป้าหมายในการใช้ชีวิต และเรามักจะมุ่งไปสู่เป้าหมายของเรา แต่ชีวิตของเราไม่ได้มีเพียงด้านเดียว Actual Life จึงถูกออกแบบมาให้ผู้เล่นเห็นทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น เวลา สุขภาพ ความรู้ ความสุข ความสัมพันธ์ และความรัก รวมถึงความฝัน เพื่อที่จะให้เห็นภาพรวมการใช้ชีวิตในทุกด้าน และสะท้อนถึงการใช้ชีวิตจริง
Automotive
จำลองธุรกิจเสมือนจริง

บริษัท เกมแล็บ(ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมมือกับ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการออกแบบเครื่องมือการเรียนรู้สำหรับวิชาการบริหารจัดการ โดยตัวเกมเป็นการจำลองการบริหารจัดการโรงงานยานยนต์แบบครบวงจร เพื่อให้ผู้เล่นเข้าใจกระบวนการการบริหารจัดการโรงงาน
Space Voice
อัพสกิลการสื่อสารแบบทีม

การสื่อสารคือส่วนหนึ่งของชีวิต ไม่ว่าจะในชีวิตส่วนตัว หรือการทำงาน และในบางครั้งการสื่อสารที่ผิดพลาดย่อมทำให้เกิดปัญหา Space Voice จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อสะท้อนรูปแบบการสื่อสารของผู้เล่นให้เห็นได้อย่างชัดเจน อีกทั้งเป็นการฝึกการสื่อสารแบบ 2 ทาง การสั่งการ การรับฟัง และการรายงานปัญหา เพื่อให้นำมาประยุกต์ใช้ หรือแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจริงได้
Enterprise
การบริหารธุรกิจครบวงจร

องค์กรธุรกิจย่อมอยู่คู่กับการแข่งขันทางธุรกิจในตลาด แต่พนักงานมักเห็นเพียงภาพในฝั่งของตน Enterprise จะเป็นตัวช่วยให้ผู้เล่นเห็นภาพรวมของการทำธุรกิจ การแข่งขันในตลาด และเข้าใจการทำงานในภาพรวม
Life Define
เข้าใจความต้องการในใจ

เนื่องจากในทุก ๆ ปี เรามักจะหลงลืมเป้าหมายของเราเสมอว่าในปีนี้และปีหน้าเราตั้งใจจะทำอะไร ให้เกิดอะไร เพื่ออะไร เราจึงออกแบบเกมนี้ขึ้นมาเพื่อให้ในทุก ๆ ปี เราจะได้มีโอกาสกลับมาสำรวจเป้าหมายของตัวเองอีกครั้งใน Life Define
Make the Journey
หาเส้นทางพานักท่องเที่ยวไปยังจุดหมาย

เกมฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ การคิดแก้ปัญหา และการวางแผน ที่ใส่ธีมการท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ภายในกรุงเทพ สามารถเล่นได้กับทั้งเด็ก และผู้ใหญ่
Social Engineer
จำลองการลงพื้นที่เก็บข้อมูล

บริษัท เกมแล็บ(ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมมือกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ออกแบบเกมเพื่อสร้างประสบการณ์การลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลผ่านเครื่องมือ "วิศวกรสังคม" ให้กับนึกศึกษา เพื่อที่จะได้ฝึกฝนการใช้งานเครื่องมือวิศวกรสังคม
Climate Change
สร้างความตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บริษัท เกมแล็บ(ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมมือกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ออกแบบเกมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากการกระทำต่อสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบย้อนกลับที่มีต่อตัวเราและสังคม
Natural Support
สนับสนุนอย่างเป็นธรรมชาติ

บริษัท เกมแล็บ(ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมมือกับ มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ออกแบบเกมจำลองสถานการณ์การทำงานกับบุคคลต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจการสนับสนุนภาวะแวดล้อมการทำงานให้แก่พนักงาน รวมถึงส่งเสริมกระบวนการทำงานร่วมกันอย่างเป็นธรรมชาติให้กับคนทุกประเภท
Our Course
Actual Life


Automotive


Space Voice


Enterprise


Life Define


Team Communication


Super Thinking Skills


Entreprenue Mindset


Team Building